Đảng bộ xã Ninh Khang tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong 2 ngày 21 và 22/5/2020, tại nhà văn hóa xã, 

Đảng bộ xã Ninh Khang đã long trọng tiến hành Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tới dự, chỉ đạo Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Ninh Khang lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 có các đ/c Nguyễn Văn Cường- Phó bí thư Thường trực Huyện ủy; Bùi Duy Quang - Phó bí thư Huyện ủy, CTUBND huyện; các đ/c UVBTV huyện ủy, các đồng chí Huyện ủy viên, lãnh đạo một số phòng ban ngành của huyện, các đ/c chí nguyên lãnh đạo xã qua các thời kỳ, cán bộ chủ chốt của xã, các cơ quan đơn vị trên địa bàn và 127 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 400 Đảng viên trong toàn Đảng bộ xã Ninh Khang. 

Diễn văn khai mạc Đại hội do đồng chí Nguyễn Văn Tỵ thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày nêu rõ: Đại hội Đảng bộ xã Ninh Khang nhiệm kỳ 2020 - 2025 có nhiệm vụ tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020, xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội sẽ bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025 thực sự tiêu biểu và có phẩm chất chính trị đạo đức cách mạng, có đủ trí tuệ và năng lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã , bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong nhiệm kỳ 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân xã Ninh Khang phát huy đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành đạt và vượt 12/12 chỉ tiêu về phát triển kinh tế, xã hội, chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Trong 5 năm qua, trên lĩnh vực kinh tế, hoạt động kinh doanh thương mại - dịch vụ, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tại xã Ninh Khang phát triển khá và tương đối đồng bộ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. An ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hệ thống chính trị ngày càng được củng cố và vững mạnh. Duy trì và phát triển bền vững các tiêu chí của xã đạt chuẩn nông thôn mới. Cụ thể tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đều đạt và vượt so với mục tiêu đại hội đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; tiểu thủ công nghiệp dịch vụ có bước phát triển mạnh, chiếm 86% trong cơ cấu kinh tế, nông nghiệp chiếm 14%. Giá trị 1 ha canh tác đạt 90,1 triệu đồng vượt kế hoạch, giá trị thu nhập đầu người đến năm 2020 đạt 45,2 triệu đồng vượt so với kế hoạch, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3,5 % xuống còn 1,33% hộ nghèo.

Mục tiêu phương hướng của nhiệm kỳ mới 2020-2025 đại hội đề ra 14 chỉ tiêu, trong đó phấn dấu tốc độ tăng trường kinh tế hàng năm đạt 6%, cơ cấu kinh tế tiểu thủ CN, dịch vụ chiếm 88%, thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng, xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đ/c Nguyễn Văn Cường - PBTTTHU ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà đảng bộ và nhân dân xã Ninh Khang đạt được trong nhiệm kỳ 5 năm qua. Đồng chí  Phó bí thư TTHU lưu ý một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

Một là:  Tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ và các chi bộ. Trọng tâm là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chi ủy, vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận của cấp ủy đảng, đẩy mạnh hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể quần chúng nhằm khơi dậy hơn nữa của các phong trào quần chúng, sự tích cực của nhân dân tham gia vào phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu.

Thứ hai: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội. Trọng tâm là khai thác lợi thế của địa phương nằm trong quy hoạch phát triên chung của khu đô thị Ninh Bình, góp phần nâng cao năng lực quản lý điều hành nhất là trên các lĩnh vực quản lý tài chính, đất đai, tài nguyên, xây dựng cơ bản… Để thực hiện vai trò trách nhiệm của Đảng, chính quyền và nhân dân xã Ninh Khang trong công cuộc xây dựng quê hương, xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian sớm nhất.

Ba là: Cùng với sự phát triển chung của Huyện, Ninh Khang phải xác định rõ hơn những điều kiện thuận lợi, những khó khăn, hạn chế, thách thức để có Kế hoạch hợp lý phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tiếp theo. Chủ động nhằm phát triển toàn diện cả về nông nghiệp, thiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, không ngừng nân cao thu nhập cho người lao động. Trong đó về nông nghiệp tiếp tục chuyển đổi cơ cấu giống lúa, cơ cấu cây trồng, cơ cấu mùa vụ, đưa các loại giống lúa có năng xuất cao, lúa đặc sản vào gieo trồng, áp dụng khoa học ký thuật vào sản xuất, đầu tư thâm canh tăng năng xuất, chuyển đổi một số diện tích đất nông nghiệp hiệu quả thấp đã được quy hoạch thành các khu trang trại sản xuất, kinh doanh tổng hợp tạo khâu đột phá trong chuyển đổi cơ cấu, về tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ duy trì mở rộng các ngành nghề hiện có tại địa phương, duy trì các nghề mộc, nghề cơ khí, vận tải, kinh doanh tổng hợp… theo hướng đa dạng hóa các loại dịch vụ nhất là dịch vụ sản xuất nông nghiệp. Đồng thời tiếp tục trú trọng chất lượng Văn hóa, y tế, giáo dục nâng cao vật chất tinh thần cho nhân dân.

Bốn là: Quan tâm lãnh đạo công tác an ninh trật tự đảm bảo an toàn xã hội, giải quyết kịp thời có hiệu quả những vẫn đề về an ninh trật tự, khiếu nại, tố cáo ngay tại các khu dân cư không để phát sinh thành điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự, góp phần xây dựng môi trường chính trị xã hội lành mạnh.

Năm là: Một nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu ra Ban chấp hành đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025. đồng chí Nguyễn Văn Cường - Phó bí thư TTHU đề nghị các đại biểu quán triệt sâu sắc tiêu chuẩn của cán bộ trong các văn bản của Trung ương, của tỉnh ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác nhân sự, lựa chọn những đồng chí đủ tiêu chuẩn để bầu vào Ban chấp hành đảng bộ khóa mới đảm bảo chất lượng, số lượng và cơ cấu hợp lý. Việc bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng bộ Huyện lần thứ XXIII đồng chí Nguyễn Văn Cường - Phó bí thư TTHU đề nghị đại hội lựa chọn cơ cấu nhân sự là nhưỡng đồng chí thực sự tiêu biểu đại diện cho đảng bộ xã để tham gia đóng góp tích cực vào sự thành công của đại hội đảng bộ Huyện. Đồng thời có năng lực để triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ huyện ở cấp mình, cơ sở mính đưa nghị quyết đại hội đảng bộ Huyện đi vào cuộc sống

Tại Đại hội các đại biểu đã dân chủ tiến hành bỏ phiếu bầu 15 đ/c vào BCH Đảng bộ xã Ninh Khang nhiệm kỳ mới 2020 - 2025;  tiến hành lấy phiếu giới thiệu chức danh bí thư , BCH đảng bộ xã khóa mới tiến hành họp phiên thứ nhất giới thiệu nhân sự bí thư BCH đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 14 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Đại hội dành nhiều thời gian thảo luận vào các văn kiện của đại hội, ý kiến tham gia vào dự thảo báo cáo chính trị của đại hội đảng bộ huyện, văn kiện đại hội 13 của đảng; dự thảo nghị quyết đại hội đảng bộ xã và tiến hành biểu quyết 100% nhất trí thông qua nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Ninh Khang nhiệm kỳ 2020 - 2025, biểu quyết thông qua chương trình hành động của ban chấp hành khóa mới thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 -2025.

                                                                                                                              Tin, ảnh: Trần Văn Toản - Công chức VHTT, Trưởng đài TT xã.

 

 

 

 

BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 64
  • Trong tuần: 214
  • Tất cả: 5 506
Đăng nhập